Team Canvas

Team Canvas là công cụ tốt để nhóm tập trung vào những điều quan trọng cần có để làm việc, giúp nhóm gia tăng những đặc điểm tốt, giảm những đặc điểm xấu, tiến nhanh hơn trong tiến trình theo mô hình Tuckman. Có hai phiên bản của Team Canvas là bản đẩy đủ và bản cơ bản. Ở đây chúng ta xem mô tả phiên bản thu gọn và một ví dụ.

Trong Team Canvas, nhóm sẽ điền vào các ô Mục tiêu, Vai trò và Kĩ năng, Mục đích, Các giá trị cha sẻ và Quy tắc hoạt động để xác định nền tảng cho nhóm hoạt động.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)