Có nên thực hiện nhiều buổi Daily Scrum

Có nên thực hiện nhiều buổi Daily Scrum

Có nên thực hiện nhiều buổi Daily Scrum