[NEWS] Tọa đàm chia sẻ vai trò của OKR và cách triển khai hiệu quả trong doanh nghiệp tháng 3/2019