Mẫu User Story

Các hạng mục Product Backlog mô tả yêu cầu sản phẩm, Scrum không quy định cụ thể kĩ thuật cũng như hình thức để thể hiện các yêu cầu này, tuy nhiên trong thực tế thì kĩ thuật được sử dụng phổ biến hiện nay là User Story.

User Story là một bản tóm tắt nhu cầu người dùng. Thông thường, User Story được viết bởi khách hàng, hoặc đại diện của khách hàng – những người thực sự hiểu nghiệp vụ và biết được tốt nhất các nhu cầu của mình đối với sản phẩm. User Story không đơn thuần là công cụ mô tả yêu cầu, mà còn là công cụ để giao tiếp, chất kết dính và cái 'phanh hãm' trong phát triển. Scrum quy định Product Owner sở hữu các story (thông qua Product Backlog), nhưng đó không phải công việc chỉ riêng Product Owner làm.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)