Hướng dẫn Personal Agility

Tài liệu ngắn gọn “Hướng dẫn Personal Agility” (Guide to Personal Agility) của hai tác giả Peter Stevens và Maria Matarelli. Học viện Agile đã dịch và biên tập như một món quà nhỏ đầu năm 2018, tặng cho những người quan tâm và mong muốn áp dụng Agile cho công việc và cuộc sống. Personal Agility là một khung làm việc đơn giản áp dụng những ý tưởng của Agile vượt ra ngoài phạm vi nơi làm việc, nhằm giúp mọi người nhận diện ra những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống và đảm bảo rằng hành động của họ phù hợp với điều đó…

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại

    Công ty

    Chức vụ