Hướng dẫn Scrum (Scrum Guide tiếng Việt)

Scrum là một khung làm việc để phát triển bền vững các sản phẩm phức tạp. Tài liệu Hướng dẫn này bao gồm các định nghĩa về Scrum. Định nghĩa này bao gồm các thành phần của Scrum gồm vai trò, sự kiện, tạo tác, và các quy tắc gắn kết các yếu tố đó lại với nhau. Ken Schwaber và Jeff Sutherland đã phát triển Scrum, cũng là những người cung cấp Hướng dẫn Scrum này tới người đọc. Họ cũng chính là những người viết nên tài liệu Hướng dẫn Scrum này.

Phiên bản này được cập nhật Tháng 7/2013.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại

    Công ty

    Chức vụ