QUẢN TRỊ MỤC TIÊU HIỆN ĐẠI VỚI OKR

Bức tranh rõ nét về OKR để lý giải cho câu hỏi tại sao các doanh nghiệp lựa chọn OKR và coi OKR như phương pháp quản trị, văn hóa doanh nghiệp.