Bài viết

Vai trò của lãnh đạo trong khủng hoảng

, , ,
Đại dịch COVID 19 đã thay đổi tất cả, nhóm của bạn cũng vậy. Liệu bạn đã có những thay đổi phù hợp? Những tác động của COVID-19 là vô cùng to lớn lên tổ chức và đội nhóm mà bạn…