Bài viết

[Managing Review 3] 12 nguyên tắc quản lí phổ quát của Inamori Kazuo

Chúng ta sẽ còn trở lại với Henry Mintzberg trong một dịp khác. Nhưng tuần này tôi muốn chuyển hướng giới thiệu với anh chị em đồng nghiệp một tư duy quản trị, nguyên tắc quản lí rất…

[ManagingReview 2] Những vai trò quản lí

,
Trong "The Nature of Managerial work" (bản chất của công việc quản lí), Mintzberg nhắc lại khung 10 vai trò quản lí, vốn lần đầu được ông xây dựng khi viết luận văn tiến sĩ "Công việc quản lí:…

[Managing Review 1] Mô hình hoạt động quản lí của Henry Mintzberg

Người ta ấn tượng với Mintzberg bởi những quan sát sâu sắc về công việc của nhà quản lí trong nhiều năm, bắt đầu từ luận án tiến sĩ cho tới các cuốn sách rất sâu sắc về nghề quản…