DMCA.com Protection Status
Vai trò quản lý
19/03/2020

[Managing Review 2] Những vai trò quản lý

Trong “The Nature of Managerial work” (bản chất của công việc quản lí), Mintzberg nhắc lại khung 10 vai trò quản lý, vốn lần đầu được […]