Danh sách đề luyện thi ScrumMaster được tổng hợp và biên soạn để hỗ trợ cho các cá nhân muốn lấy chứng chỉ này của scrum.org.

Các đề thi này là không trùng lặp nhau. Tốt nhất là nên luyện qua tất cả các đề trước khi thi chính thức.