Bài viết

[Managing Review 4] Triết lí Inamori

, ,
Phần trước chúng ta đã tìm hiểu một bộ quy tắc được ghi dưới dạng 12 nguyên lí quản trị của Inamori. Nó là những hướng dẫn cụ thể giúp nhà quản lí thực hành công việc quản lí của…

[Managing Review 3] 12 nguyên tắc quản lí phổ quát của Inamori Kazuo

Chúng ta sẽ còn trở lại với Henry Mintzberg trong một dịp khác. Nhưng tuần này tôi muốn chuyển hướng giới thiệu với anh chị em đồng nghiệp một tư duy quản trị, nguyên tắc quản lí rất…

[ManagingReview 2] Những vai trò quản lí

,
Trong "The Nature of Managerial work" (bản chất của công việc quản lí), Mintzberg nhắc lại khung 10 vai trò quản lí, vốn lần đầu được ông xây dựng khi viết luận văn tiến sĩ "Công việc quản lí:…