Design Thinking

 

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết tại đây!

Design Thinking (Tư duy Thiết kế) là cách tiếp cận con người-làm trung tâm để đổi mới việc tìm kiếm cách tích hợp nhu cầu của con người, khả năng về công nghệ, và các yêu cầu cho kinh doanh thành công. Design Thinking hiện nay đã vượt ra ngoài phương pháp thiết kế chuyên nghiệp và được áp dụng rộng trong kinh doanh và các vấn đề xã hội.