Lean Startup

Đọc đầy đủ bài viết về Lean Startup tại đây!

Lean Startup (Khởi nghiệp Tinh gọn) là một phương pháp luận để phát triển các doanh nghiệp và sản phẩm dựa trên giả thuyết rằng nếu các công ty đầu tư thời gian của họ theo cách lặp đi lặp lại việc sớm khám phá ra các nhu cầu của khách hàng. Họ có thể giảm rủi ro thị trường, giảm đòi hỏi về vốn đầu tư dự án ban đầu và tăng cơ hội thành công cuối cùng.