EduScrum được phát triển từ khung làm việc Scrum dành cho giáo dục đào tạo ở bậc Trung học/Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp. Scrum là một khung làm việc được mô tả để mọi người làm việc cùng nhau theo một cách thức thú vị trong phát triển, bảo trì các sản phẩm phức tạp. Scrum cũng dẫn tới việc tạo ra những kết quả tuyệt vời. EduScrum sử dụng các nghi thức, vai trò và công cụ của Scrum. Bằng cách này, bảng Scrum được sử dụng để cung cấp cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan và cấu trúc để làm cho công việc của nhóm minh bạch.

eduscrum-duoc-phat-trien-danh-cho-giao-duc-dao-tao-bac-trung-hoc-trung-hoc-pho-thong

EduScrum được phát triển dành cho giáo dục đào tạo bậc Trung học/Trung học phổ thông

Mọi bài học đều bắt đầu bằng các cuộc họp Stand-up, nơi có thể thấy được sự gắn kết,tập trung và giúp sinh viên sẵn sàng thư thế làm việc. Các buổi họp Cải tiến giúp sinh viên liên tục phát triển các chiến thuật.

Với EduScrum, Học tập là yếu tố then chốt. Học hỏi một cách thông minh hơn, học cách hợp tác tốt hơn và học để hiểu nhau tốt hơn. Do vậy EduScrum có thêm một nhiệm vụ: tạo ra các nhóm dựa trên nền tảng cơ bản các kĩ năng ngoài chuyên môn. Các công cụ khác cũng được phát triển. Những công cụ này hấp dẫn và thử thách đối với người trẻ. Bằng cách này, EduScrum là một phương pháp sư phạm mạnh mẽ dưới hình thức Scrum.

Kho bài viết liên quan:

Khóa học liên quan: