Personal Kanban Infographic

Personal Kanban(Kanban Cá nhân) là công cụ hết sức đơn giản nhưng hữu hiệu. Rất nhiều người thấy ngạc nhiên vì sự hiệu quả của công cụ đơn giản này. Tuy nhiên Personal kanban chỉ là công cụ, nó không quyết định được hết chất lượng từng công việc hằng ngày của bạn. Điều đó phụ thuộc vào khả năng xử lí từng việc cụ thể đó.

Chỉ với một infographic ngắn gón đã mô tả được toàn bộ nội dung của Personal Kanban. Mời bạn tìm hiểu sơ bộ về Personal Kanban qua infographic này, lần lượt từ nguồn gốc xuất xứ, các nguyên lý, cấu trúc căn bản, đến cách thức thao tác với một bảng Kanban.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại

    Công ty

    Chức vụ