[Video] Quản lý công việc hiệu quả với Personal Kanban


 
Personal Kanban (Kanban cá nhân) là một phương pháp quản lý công việc được đề xuất bởi Jim Benson dựa trên tinh thần của phương pháp Kanban vốn rất nổi tiếng của Lean Production (Sản xuất Tinh gọn).
Phương pháp này hướng đến gia tăng năng suất, hiệu quả, giảm stress trong công việc thông qua việc quản lý luồng công việc và tuân thủ 2 nguyên lý: Trực quan hóa công việc và Giới hạn công việc đồng thời.
Video này là một phần của khóa học “Hoàn thành mọi việc với Kanban”: http://hocvienagile.com/agilemindset4u/