Scrum Artifacts là gì? Các tạo tác trong Scrum là gì? Đặc điểm và chức năng?

,

Scrum Artifacts là gì? Scrum có 3 Artifact (tạo tác) là Product Backlog, Sprint Backlog và Product Increment (Phần tăng trưởng). Mỗi tạo tác đều có vai trò rõ ràng và quan trọng đối với Scrum. 

Scrum Artifacts là gì?

Scrum Artifacts (Tạo tác Scrum) đại diện cho công việc hoặc các giá trị. Chúng được thiết kế để tối đa hóa tính minh bạch của các thông tin quan trọng. Vì vậy tất cả những người kiểm tra các tạo tác đều có chung một cơ sở để thích ứng.

 

Mỗi tạo tác có cam kết riêng để đảm bảo việc cung cấp thông tin để nâng cao tính minh bạch và tập trung vào việc đo lường tiến độ:

 

Đối với Product Backlog, cam kết là Mục tiêu của Sản phẩm.

 

Đối với Sprint Backlog, cam kết là Mục tiêu Sprint.

 

Đối với Phần tăng dần, cam kết là Định nghĩa Hoàn thành.

 

Scrum Artifacts có đặc điểm và chức năng gì trong Scrum?

  • Product Backlog: Là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sản phẩm. Danh sách này được sắp xếp dựa trên độ ưu tiên của từng hạng mục. Các hạng mục có độ ưu tiên cao hơn nằm ở phía trên của danh sách và sẽ được Nhóm Phát triển lựa chọn để đưa vào sản xuất sớm, các hạng mục có độ ưu tiên thấp hơn sẽ nằm ở phía cuối của danh sách và được phát triển muộn hơn.

Cam kết: Product Goal. Product Goal mô tả trạng thái tương lai của sản phẩm, có thể dùng làm mục tiêu để nhóm Scrum lập kế hoạch đạt được. Product Goal nằm trong Product Backlog. Phần còn lại của Product Backlog xác định “những việc gì” sẽ giúp hoàn thành Product Goal. Product Goal là mục tiêu dài hạn của Nhóm Scrum. Họ phải hoàn thành (hoặc từ bỏ) một mục tiêu trước khi thực hiện mục tiêu tiếp theo.

 

  • Sprint Backlog: Là danh sách công việc được Nhóm Phát triển sử dụng để quản lý quá trình phát triển trong một Sprint. Sprint Backlog được Nhóm Phát triển tạo ra trong buổi Lập kế hoạch Sprint và cập nhật trong suốt Sprint. Sprint Backlog chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint và các công việc cần làm tương ứng với từng hạng mục để hoàn thành nó.

Cam kết: Mục tiêu Sprint. Mục tiêu Sprint là mục tiêu duy nhất của Sprint. Mục tiêu Sprint là cam kết của các Nhà Phát triển nhằm cung cấp sự linh hoạt để xác định các công việc cần làm để đạt được mục tiêu. Mục tiêu Sprint cũng tạo ra sự gắn kết và tập trung, khuyến khích Nhóm Scrum làm việc cùng nhau thay vì dựa trên các sáng kiến ​​riêng biệt.

  • Phần tăng trưởng: Là tên gọi ngắn của Phần tăng trưởng Sản phẩm Có khả năng Chuyển giao được (Potentially Shippable Product Increment) là phần sản phẩm Nhóm Phát triển tạo ra cuối mỗi Sprint.

Cam kết: Định nghĩa Hoàn thành. Định nghĩa Hoàn thành là một mô tả chính thức về trạng thái của Phần tăng trưởng khi nó đáp ứng chất lượng được yêu cầu cho sản phẩm. Thời điểm một hạng mục Product Backlog đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành, Phần tăng trưởng được sinh ra.

 

Các tạo tác cung cấp sự minh bạch, hỗ trợ quá trình thanh tra và thích nghi. Việc sử dụng và duy trì tốt các tạo tác này giúp cho tất cả các bên liên quan có được thông tin đầy đủ, hiểu đúng là có cùng một cách hiểu về tình trạng phát triển sản phẩm. 

Định nghĩa Hoàn thành trong nhóm Scrum

Định nghĩa Hoàn thành là một danh sách quy định những công việc và tiêu chuẩn cần được thực hiện trong trước khi một hạng mục được công nhận là đạt trạng thái có khả năng chuyển giao được.

Định nghĩa Hoàn thành là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch của các tạo tác trong Scrum, tiêu chuẩn để thành viên nhóm tự kiểm tra và đạt được chất lượng tự thân.

Ngoài ra, Định nghĩa Hoàn thành giúp mọi người hiểu chung về yêu cầu công việc, ngăn ngừa những mâu thuẫn do hiểu nhầm hoặc không hiểu rõ. Gia tăng tính minh bạch về yêu cầu giúp nhóm tự tổ chức hiệu quả hơn.

 

Tính minh bạch của Scrum Artifacts

Đảm bảo cho các tạo tác của nhóm luôn được cập nhật và phản ánh đúng tình trạng hiện tại là điều kiện tối cần thiết để có được thành công của từng Sprint và thành công của sản phẩm. Các tạo tác là môi trường, là công cụ, là kết quả của giao tiếp giữa các bên tham gia trong quá trình sản xuất. Nếu thông tin không được giữ minh bạch trên các tạo tác thì sẽ gây cản trở cho quá trình cộng tác và ra quyết định, dẫn đến các kết quả tai hại.

 

Nếu Product Backlog không được cập nhật, không được làm mịn thường xuyên thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch sản xuất của từng Sprint. Nếu Sprint Backlog không được cập nhật thì rủi ro hằng ngày sẽ bị tích tụ do nhóm không có được các điều chỉnh cần thiết, nhóm đứng trước nguy cơ không hoàn thành được toàn bộ công việc trước khi Sprint kết thúc. Nếu Định nghĩa Hoàn thành không rõ ràng và phù hợp với yêu cầu chất lượng và năng lực của nhóm thì chất lượng của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, giao tiếp giữa các bên cũng sẽ khó khăn.

 

Đối với tất cả các tạo tác và công cụ khác của nhóm, việc đảm bảo tính minh bạch là yêu cầu bắt buộc. Do đó, một trong số các nhiệm vụ chủ chốt của Scrum Master là thường xuyên thanh tra các tạo tác và thúc giục các bên đảm bảo cho các tạo tác luôn ở tình trạng tốt nhất.