DMCA.com Protection Status
Business Agility
22/03/2024

Cách bắt đầu và phát triển Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile

Quá trình chuyển đổi không diễn ra cục bộ. Quá trình chuyển đổi cần động lực, sự chỉ đạo và quản lý giống như điều mà […]
22/02/2024

Hướng dẫn toàn diện để trở thành SAFe Agilist

Các tổ chức lớn cần phải cực kỳ năng động và định hướng kết quả để điều khiển thị trường chuyển động nhanh. Thời thế thách […]
31/01/2024

Running Agile in Business Circles – Ellie Nguyen

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Ellie Nguyen, Enterprise Agile Coach – Tue Anh Education Corp tại Agile Vietnam Conference 2023. Bài chia […]
16/01/2024

Business Agility builds enterprises optimized for value delivery- Gerald Cadden

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Gerald Cadden, Business Agility and Strategic Advisor – SAFe Inc. tại Agile Vietnam Conference 2023. Business Agility […]