Biểu mẫu OKRs Quý – Bộ Template OKRs đầy đủ cho doanh nghiệp

,

<Biểu mẫu này được sử dụng khi gửi email cập nhật tình trạng OKRs cho toàn thể nhân viên trong công ty. Biểu mẫu excel kèm tài liệu này được sử dụng để theo dõi OKRs từng tuần của từng bộ phận/phòng ban/division/team>.

Nội dung biểu mẫu

20…. Q….

Mục tiêu (O)Điểm giữa quý

Điểm cuối quý

KR1
KR2

Tổng

Tổng

OKRs

Objective 1:………………………………

Key Results:

  • ………………….
  • ………………….
  • ………………….

Objective 2:………………………………

Key Results:

  • ………………….
  • ………………….
  • ………………….

Objective 3:………………………………

Key Results:

  • ………………….
  • ………………….
  • …………………

Tìm hiểu thêm các mẫu Template OKRs tại đây!