Quản lý chu kì kiểm thử hiệu suất Agile

,

MỤC TIÊU

 • Tìm hiểu cách tiếp cận để quản lý thử nghiệm hiệu suất Agile.
 • Tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa tính linh hoạt mà không bị mất kiểm soát.
 • Tìm hiểu cách cung cấp cho các nhà quản lý và các bên liên quan tiến độ và giá trị.
 • Tìm hiểu làm thế nào để cung cấp một cấu trúc để thu thập thông tin mà sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lịch trình phát hành.
 • Tìm hiểu cách áp dụng một cách tiếp cận được thiết kế để thay đổi, chứ không chỉ đơn giản chấp nhận nó.

TỔNG QUAN

Chương này mô tả cách tiếp cận nhanh để quản lý kiểm thử ra hiệu suất ứng dụng. Như thuật ngữ ngụ ý, chìa khóa của một cách tiếp cận nhanh nhẹn là tính linh hoạt. Tính linh hoạt, tuy nhiên, không có nghĩa là sự tùy tiện hoặc không hiệu quả.

Để duy trì hiệu quả và triệt để trong một môi trường nhanh, bạn có thể cần thay đổi cách bạn được sử dụng để quản lý kiểm thử hiệu suất của mình. Thực hiện một triết lý nhanh có nghĩa là những thứ khác nhau cho các nhóm khác nhau, từ eXtreme Programming (XP) cho đến các dự án với nhiều lần lặp lại ngắn và tài liệu được thiết kế cho hiệu quả.

Cách tiếp cận được vạch ra trong chương này đã được áp dụng thành công bởi các nhóm trong dải phổ này với sự điều chỉnh tối thiểu. Chương này giả định rằng chuyên gia về hiệu suất là mới đối với nhóm đang được đề cập và tập trung vào các nhiệm vụ mà họ hay làm hoặc là chuyên gia về việc đó.

Đây không phải là một nỗ lực để giảm thiểu khái niệm về trách nhiệm của nhóm cũng như không cố gắng tách biệt vai trò. Nhóm sẽ được phục vụ tốt nhất nếu chuyên gia thực hiện là một thành viên trong nhóm tham gia thực tiễn nhóm, chẳng hạn như ghép nối.

Bất kỳ ý thức tách biệt nào là không chủ ý và là kết quả của việc cố gắng đơn giản hóa các giải thích. Cách tiếp cận này để quản lý kiểm thử hiệu suất có thể có vẻ phức tạp lúc đầu vì nó:

 • Nắm bắt sự thay đổi trong suốt vòng đời dự án.
 • Iterates (không phải luôn luôn trong một mô hình dự đoán được).
 • Khuyến khích lập kế hoạch đủ xa trước cho sự phối hợp của nhóm nhưng cho đến thời điểm đó kế hoạch đó có thể sẽ cần phải được sửa đổi lại để thực hiện.

Tuy nhiên, khi xem ở cấp công việc hoặc mục công việc, cách tiếp cận này thực sự là một quy trình trực quan dựa trên nguyên tắc liên tục hỏi và trả lời câu hỏi: “Tôi có thể làm gì ngay bây giờ mà sẽ làm tăng giá trị cho dự án?”

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG NÀY

Sử dụng chương này để hiểu cách tiếp cận để kiểm thử hiệu suất trong các môi trường phát triển nhanh và mối quan hệ của nó với các hoạt động cốt lõi của kiểm thử hiệu suất. Sử dụng chương này cũng để hiểu những gì được thực hiện trong các hoạt động này. Để có được nhiều nhất từ chương này:

 • Sử dụng phần “Hoạt động kiểm thử hiệu suất nhanh” để có được cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận để kiểm thử hiệu suất trong môi trường nhanh và như một hướng dẫn tham khảo nhanh cho bạn và nhóm của bạn.
 • Sử dụng các phần hoạt động khác nhau để hiểu các chi tiết của các nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất quan trọng nhất.
 • Ngoài ra, hãy sử dụng Chương 4 – Các hoạt động chính trong hướng dẫn này để hiểu các hoạt động chính phổ biến liên quan đến các dự án thử nghiệm thành công. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng các khái niệm cơ bản của các hoạt động này vào một cách tiếp cận cụ thể để kiểm thử hiệu suất.

Xem ngay Khóa học quản lý dự án theo mô hình Agile – Agile Project Management (APM)

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Khi xem xét từ góc độ tuyến tính, cách tiếp cận bắt đầu bằng việc kiểm tra dự án phát triển phần mềm nói chung, lý do tại sao các bên liên quan đã chọn để bao gồm thử nghiệm hiệu suất trong dự án và giá trị mà thử nghiệm hiệu suất dự kiến sẽ thêm vào dự án.

Kết quả của cuộc kiểm thử này bao gồm quan điểm của nhóm về các tiêu chuẩn thành công cho nỗ lực kiểm thử hiệu suất.

Một khi các tiêu chí thành công được hiểu ở mức độ cao, một chiến lược tổng thể được hình thành để hướng dẫn cách tiếp cận chung để đạt được các tiêu chí này bằng cách tóm tắt những hoạt động thử nghiệm hiệu quả nào được dự kiến sẽ làm tăng giá trị ở nhiều điểm trong suốt chu trình phát triển.

Những điểm này có thể bao gồm các giao hàng chính của dự án, trạm kiểm soát, chạy nước rút, lặp lại, hoặc xây dựng hàng tuần. Theo mục đích của chương này, các sự kiện này được gọi chung là “xây dựng hiệu suất”.

Thông thường, trong khi chiến lược đang phát triển, chuyên gia thực hiện và / hoặc nhóm sẽ bắt đầu thiết lập một môi trường thử nghiệm hiệu suất và môi trường tải trọng.

Với một chiến lược trong tâm trí và các môi trường cần thiết tại chỗ, nhóm thử nghiệm đưa ra kế hoạch cho các bài kiểm tra chính hoặc các nhiệm vụ được xác định cho việc xây dựng hiệu suất sắp xảy ra.

Khi xây dựng hiệu suất được thực hiện, các nhiệm vụ của kế hoạch phải được thực hiện theo trình tự ưu tiên (dựa trên tất cả các thông tin hiện có), báo cáo, ghi chép, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các nhiệm vụ và cải tiến ứng dụng và kế hoạch tổng thể tiến triển.

CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ HIỆU SUẤT AGILE

Cách tiếp cận này có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng 9 hoạt động sau:

Hoạt động 1

Hiểu được tầm nhìn và bối cảnh của dự án (Understand the Project Vision and Context). Viễn cảnh và bối cảnh của dự án là nền tảng để xác định các hoạt động kiểm thử hiệu suất là cần thiết và có giá trị.

Hoạt động 2

Xác định các lý do để kiểm thử hiệu suất (Identify Reasons for Testing Performance). Nó không phải là luôn luôn rõ ràng từ tầm nhìn và bối cảnh. Xác định một cách rõ ràng các lý do để kiểm thử hiệu suất là rất quan trọng để có thể xác định những hoạt động thử nghiệm hiệu suất nào sẽ làm tăng giá trị cho dự án.

Hoạt động 3

Xác định Kiểm tra Hiệu suất Giá trị Thêm vào Dự án (Identify the Value Performance Testing Adds to the Project). Với thông tin thu được từ bước 1 và 2, làm rõ giá trị gia tăng thông qua thử nghiệm hiệu suất và chuyển giá trị đó thành chiến lược kiểm thử hiệu suất.

Hoạt động 4

Cấu hình Môi trường Kiểm tra (Configure the Test Environment). Với chiến lược khái niệm đúng chỗ, chuẩn bị các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược vì các tính năng và thành phần có sẵn để thử nghiệm.

Hoạt động 5

Xác định và điều phối các công việc trực quan có giá trị ngay lập tức (Identify and Coordinate Immediately Valuable Tactical Tasks). Các nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất không xảy ra một cách độc lập. Vì lý do này, chuyên gia thực hiện cần làm việc với nhóm để ưu tiên và phối hợp các nguồn hỗ trợ, các nguồn lực và lịch trình để làm cho các nhiệm vụ trở nên hiệu quả và thành công.

Hoạt động 6

Thực hiện (các) tác vụ(Execute Task(s)). Thực hiện các nhiệm vụ trong phân đoạn từ một đến hai ngày. Xem chúng cho đến khi hoàn thành, nhưng sẵn sàng đi đường vòng quan trọng trên đường đi nếu có cơ hội để thêm giá trị bổ sung chính nó.

Hoạt động 7

Phân tích kết quả và báo cáo (Analyze Results and Report). Để theo kịp với một quá trình lặp đi lặp lại, các kết quả cần được phân tích và chia sẻ nhanh chóng. Nếu phân tích là không thuyết phục, thử lại ở cơ hội sớm nhất có thể. Điều này cho phép nhóm có thời gian nhất để phản ứng lại với các vấn đề về hiệu suất.

Hoạt động 8

Xem xét các hoạt động 1-3 và Xem xét các Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện (Revisit Activities 1-3 and Consider Performance Acceptance Criteria). Giữa lặp đi lặp lại, đảm bảo rằng thông tin cơ bản không thay đổi. Tích hợp các thông tin mới như phản hồi của khách hàng và cập nhật chiến lược khi cần thiết

Hoạt động 9

Phân cấp lại Nhiệm vụ (Reprioritize Tasks). Dựa trên kết quả kiểm tra, thông tin mới, tính sẵn sàng của các tính năng và các thành phần, thay đổi lại, thêm vào hoặc xóa nhiệm vụ từ chiến lược, sau đó trở lại hoạt động 5.

Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924361.aspx

Xem ngay Khóa học quản lý dự án theo mô hình Agile – Agile Project Management (APM)

Related Posts
Công cụ xây dựng nhóm
Công cụ xây dựng nhóm

Cung cấp những công cụ hướng dẫn cách nhóm bạn làm việc. Tuyên ngôn cho những nhóm nhỏ đang làm Read more

5 chìa khóa quyết định thành công của một nhóm tại Google
5 chìa khóa quyết định thành công của một nhóm tại Google

Điều gì khiến một nhóm Google hiệu quả? Chúng tôi đã chia sẻ nghiên cứu của mình sớm nay trên Read more

Những việc ScrumMaster không nên làm
Những việc ScrumMaster không nên làm

The ScrumMaster KHÔNG “đại diện nhóm để đưa ra quyết định”. Những quyết định được đồng thuận bởi cả nhóm Read more