Bài viết

Các bên liên quan

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau.

Ví dụ các bên liên quan của một dự án thương mại điện tử của một công ty bán lẻ:

Các bên liên quan ở trong công ty

 • Tài chính, kế toán
 • Marketting và bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản trị hệ thống
 • Ban giám đốc

Các cổ đông của công ty

Khách hàng của công ty

 • Nhà cung cấp sản phẩm
 • Người mua sản phẩm
 • Các đối tác vận chuyển hàng hóa
 • Đối tác cung cấp giải pháp tài chính

Agipedia

Các bên liên quan

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau.

Ví dụ các bên liên quan của một dự án thương mại điện tử của một công ty bán lẻ:

Các bên liên quan ở trong công ty

 • Tài chính, kế toán
 • Marketting và bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản trị hệ thống
 • Ban giám đốc

Các cổ đông của công ty

Khách hàng của công ty

 • Nhà cung cấp sản phẩm
 • Người mua sản phẩm
 • Các đối tác vận chuyển hàng hóa
 • Đối tác cung cấp giải pháp tài chính