Bài viết

Các bên liên quan

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau. Ví…

Stakeholders là gì? Ảnh hưởng của các bên liên quan đến dự án

Stakeholder là thuật ngữ khá phổ biến hiện nay nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa. Vậy Stakeholder là gì? Tại sao trong dự án cần có Stakeholder và Stakeholder trong dự án Agile khác gì so với…

Agipedia

Các bên liên quan

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau. Ví…

Stakeholders là gì? Ảnh hưởng của các bên liên quan đến dự án

Stakeholder là thuật ngữ khá phổ biến hiện nay nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa. Vậy Stakeholder là gì? Tại sao trong dự án cần có Stakeholder và Stakeholder trong dự án Agile khác gì so với…