Các bên liên quan

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau.
Ví dụ các bên liên quan của một dự án thương mại điện tử của một công ty bán lẻ:
Các bên liên quan ở trong công ty

  • Tài chính, kế toán
  • Marketting và bán hàng
  • Chăm sóc khách hàng
  • Quản trị hệ thống
  • Ban giám đốc

Các cổ đông của công ty
Khách hàng của công ty

  • Nhà cung cấp sản phẩm
  • Người mua sản phẩm
  • Các đối tác vận chuyển hàng hóa
  • Đối tác cung cấp giải pháp tài chính