Bài viết

User story là gì? User story mẫu và nguyên tắc ứng dụng trong Agile

User Story là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với góc nhìn người dùng. Thông thường, User Story do khách hàng, hoặc đại điện của khách hàng viết, tuy nhiên nếu có sự cộng tác của…

Tuyên ngôn Agile- Cập nhật tổng quan nguyên tắc áp dụng hiệu quả

Tuyên ngôn Agile (gọi tắt là Tuyên ngôn phát triển phần mềm linh hoạt) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực…

[NEW ] Product Backlog là gì? Product Backlog mẫu 2021

Product Backlog là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sản phẩm. Danh sách này được sắp xếp dựa trên độ ưu tiên của từng hạng mục. Các hạng mục có độ ưu tiên cao hơn nằm…

[Update 2021] Scrum là gì? Quy trình áp dụng mô hình Scrum hiệu quả

  >> Đọc lại Phần 1: Agile là gì? Tổng quan về Agile và Scrum  Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về triết lí Agile và một số các phương pháp Agile phổ biến. Trong bài…

Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt động cần thiết để sản xuất được một phần tăng trưởng có khả năng chuyển giao được. Sprint được đóng khung…

Nexus - Scrum quy mô lớn

Khung làm việc này được đưa ra bởi Ken Schwaber – đồng tác giả Scrum - và Scrum.org, dành cho các sản phẩm/dự án có quy mô lớn từ 3-9 nhóm Scrum, nó được gọi là Nexus. Và bản hướng dẫn định…

Agipedia

User story là gì? User story mẫu và nguyên tắc ứng dụng trong Agile

User Story là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với góc nhìn người dùng. Thông thường, User Story do khách hàng, hoặc đại điện của khách hàng viết, tuy nhiên nếu có sự cộng tác của…

Tuyên ngôn Agile- Cập nhật tổng quan nguyên tắc áp dụng hiệu quả

Tuyên ngôn Agile (gọi tắt là Tuyên ngôn phát triển phần mềm linh hoạt) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực…

[NEW ] Product Backlog là gì? Product Backlog mẫu 2021

Product Backlog là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sản phẩm. Danh sách này được sắp xếp dựa trên độ ưu tiên của từng hạng mục. Các hạng mục có độ ưu tiên cao hơn nằm…

[Update 2021] Scrum là gì? Quy trình áp dụng mô hình Scrum hiệu quả

  >> Đọc lại Phần 1: Agile là gì? Tổng quan về Agile và Scrum  Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về triết lí Agile và một số các phương pháp Agile phổ biến. Trong bài…

Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt động cần thiết để sản xuất được một phần tăng trưởng có khả năng chuyển giao được. Sprint được đóng khung…

Nexus - Scrum quy mô lớn

Khung làm việc này được đưa ra bởi Ken Schwaber – đồng tác giả Scrum - và Scrum.org, dành cho các sản phẩm/dự án có quy mô lớn từ 3-9 nhóm Scrum, nó được gọi là Nexus. Và bản hướng dẫn định…