Thông tin tuyển dụng…

ScrumMaster - Tháng 8/2018

Agilead là một công ty công nghệ giáo dục và đào tạo tiên tiến. Theo đó, các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Agilead đều tập trung phát triển theo hướng dùng công nghệ để đổi mới…

Chuyên viên Tư vấn Bán hàng – Tháng 8/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định vị mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…

Chuyên viên Tư vấn Bán hàng - Tháng 4/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định ví mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…