DevOps

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. DevOps là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành phần mềm. Khi triển khai kĩ thuật Triển khai Liên tục (CD) sẽ dẫn đến nhu cầu cộng tác chặt chẽ giữa nhóm phát triển (development) và nhóm vận hành (operation). Nhu cầu này đã cho ra đời các công cụ tự động để tích hợp các công đoạn và cộng tác giữa các bên liên quan. Có một công thức nói lên tính chất này:

DevOps = Development + Operation