Nhà Phát triển

Nhà Phát triển là bộ phận trực tiếp tham gia vào công việc sản xuất, nhiệm vụ của Nhà Phát triển đó là chuyển các hạng mục Product Backlog thành các tính năng của sản phẩm. Ở cuối mỗi Sprint, Nhà Phát triển sẽ cho ra đời một Phần tăng trưởng Có khả năng chuyển giao được. Một Nhà Phát triển bao gồm từ 3 đến 9 thành viên. Hai đặc điểm nổi bật của Nhà Phát triển là Tự-tổ chức (self-organized) Liên-chức năng (cross-functional).

Tự-tổ chức có nghĩa là nhóm có khả năng và thẩm quyền để định hướng và đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là nhóm có toàn quyền trong việc lựa chọn công cụ, kỹ thuật và cách thức để hoàn thành công việc. Song song với đó, tính cam kết và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm cũng cao hơn rất nhiều so với khi nhóm được tổ chức theo mô hình ra lệnh-điều khiển.

Tính chất tự-tổ chức của Nhà Phát triển trong Scrum được thể hiện ở một số điểm:

  • Không có chức danh quản lý nhóm. Không có một cá nhân chịu trách nhiệm quản lý nhóm.
  • Nhà Phát triển tự lựa chọn và quyết định số lượng các hạng mục Product Backlog sẽ làm trong từng Sprint.
  • Nhà Phát triển tự ước lượng khối lượng công việc cho từng hạng mục.
  • Nhà Phát triển tự theo dõi tiến độ công việc của mình.
  • Tất cả các công việc đều được “sở hữu” bởi tập thể nhóm mà không được gán cho bất cứ cá nhân nào. Do vậy, cho dù kết quả công việc tốt hay xấu thì nó cũng thuộc trách nhiệm của toàn bộ nhóm chứ không phải của riêng một ai.

Một nhóm liên chức năng có nghĩa là được trang bị đầy đủ tất cả các kỹ năng cần thiết để hoàn thành toàn bộ công việc và tạo ra phần tăng trưởng chuyển giao được cuối mỗi Sprint mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Điều này không có nghĩa là mỗi thành viên đều phải biết hết tất cả các kỹ năng, mà họ có thể chỉ có một số kỹ năng nhất định nhưng bổ sung đầy đủ cho nhau để tổng thể nhóm có được tất cả các kỹ năng cần thiết.

Tính liên chức năng đảm bảo nhóm có thể hoạt động độc lập, trở thành một đơn vị sản xuất hoàn chỉnh, hoàn toàn tự chủ trong mọi hoạt động để chuyển nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nó giúp cho nhóm có thể ra các quyết định một cách nhanh chóng mà không phải chờ đợi từ bên ngoài.

Trong Nhà Phát triển, không có các chức danh chuyên môn đặc thù cho từng thành viên, ví dụ như: kiểm thử viên, lập trình viên, chuyên gia thiết kế, chuyên gia cơ sở dữ liệu,… mà tất cả đều được gọi chung là “nhà phát triển”. Việc này giúp nâng cao tính sở hữu tập thể, trách nhiệm tập thể và bình đẳng giữa các thành viên.

Việc tổ chức nhóm liên chức năng cũng thúc đẩy việc học trong nhóm. Có thể mỗi thành viên xuất thân từ những chuyên môn và nền tảng khác nhau, có thế mạnh về một hoặc một số kỹ năng nhất định, nhưng trong quá trình cộng tác, các thành viên này sẽ học thêm những kỹ năng mới từ những thành viên khác, từ đó mỗi thành viên sẽ hình thành nên những kỹ năng phụ. Điều này là quan trọng để đảm bảo các thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cho dù công việc đó thuộc chuyên môn nào, không nhất thiết phải là chuyên môn mà mình có thế mạnh.

Một Nhà Phát triển ổn định sẽ đạt được năng suất và hiệu quả tốt nhất. Do đó, nên tránh việc thay đổi các thành viên của nhóm, và nếu việc này xảy ra thì cũng nên biết trước rằng nó sẽ thay đổi năng suất của nhóm trong ngắn hạn.

Không chỉ đóng vai trò trực tiếp tham gia sản xuất về mặt kỹ thuật, vai trò của Nhà Phát triển đối với việc định hình sản phẩm cũng là rất quan trọng, đặc biệt là đối với các sản phẩm khởi nghiệp, khi mà việc phát triển sản phẩm là quá trình tìm tòi, thử nghiệm, điều chỉnh mà ngay cả Product Owner cũng không biết trước được. Việc cộng tác chặt chẽ giữa Product Owner và Nhà Phát triển là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình sản xuất cũng như chất lượng của sản phẩm.

Xem thêm: Hiểu như thế nào cho đúng về “liên chức năng”