Sprint Backlog Tổng Quan

Sprint Backlog là gì?

Sprint Backlog là danh sách công việc được Nhóm Phát triển sử dụng để quản lý quá trình phát triển trong một Sprint. Sprint Backlog được Nhóm Phát triển tạo ra trong buổi Lập kế hoạch Sprint và cập nhật trong suốt Sprint. Sprint Backlog chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint và các công việc cần làm tương ứng với từng hạng mục để hoàn thành nó.

 

>> Chi tiết Sprint Backlog là gì? Hiểu đúng để làm đúng

Các cách quản lý Sprint Backlog phổ biến

 

Dạng Spreadsheet:

Trong đó, cột “Hạng mục trong Product Backlog” chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint. Cột “Công việc trong Sprint” là danh sách công việc cần thực hiện tương ứng với từng hạng mục Product Backlog. Cột “Ước tính khối lượng công việc ban đầu” chứa giá trị ước tính mà Nhóm Phát triển đã đưa ra ở đầu Sprint. Sau mỗi ngày làm việc, nhóm sẽ cập nhật lại các giá trị này tương ứng với lượng công việc còn lại cần thực hiện cho từng nhiệm vụ. Ví dụ, sau 3 ngày thì Sprint Backlog có thể được cập nhật như sau:

Các công việc trong Sprint Backlog có thể được cập nhật (thêm, chỉnh sửa, loại bỏ,….) tùy theo tình hình phát triển hiện tại.

Nhóm Phát triển có thể sử dụng công cụ chuyên nghiệp, excel hay các bảng vật lý để thể hiện Sprint Backlog. Lý tưởng nhất vẫn là một bảng vật lý đặt ngay tại không gian làm việc của Nhóm Phát triển để giúp các thành viên luôn luôn nắm rõ được tình hình phát triển của Sprint.

 

Dạng Kanban:

Với dạng này, Sprint Backlog được trình bày thành những mục chính như sau:

 • Cột đầu tiên chứa các hạng mục Product Backlog.
 • Cột thứ hai chứa các công việc tương ứng với từng hạng mục Product Backlog
 • Cột thứ ba chứa các công việc đang được triển khai. Lưu ý là ở đây chúng ta có một giới hạn các công việc đang làm, có nghĩa là tại một thời điểm thì nhóm không được phép thực hiện đồng thời số công việc vượt quá giới hạn đã quy định.
 • Cột cuối cùng chứa các công việc được hoàn thành

 

Vai trò của các Nhà Phát triển đối với Sprint Backlog

Sprint Backlog là một kế hoạch với chi tiết vừa đủ để những thay đổi về tiến độ công việc có thể nhìn thấy được trong các cuộc họp Scrum Hằng ngày. Các Nhà Phát triển chỉnh sửa Sprint Backlog trong suốt Sprint và Sprint Backlog sẽ được cập nhật trong thời gian đó. Sự cập nhật này xảy ra khi các Nhà Phát triển làm việc theo kế hoạch của họ và hiểu rõ hơn về các công việc cần thiết để đạt Mục tiêu Sprint.

Mỗi khi có thêm việc mới, các Nhà Phát triển đưa vào Sprint Backlog. Khi công việc bắt đầu hay kết thúc, giá trị ước lượng về thời gian còn lại để hoàn tất công việc được cập nhật. Khi có phần nào đó của kế hoạch là không cần thiết, chúng sẽ bị bỏ đi. Chỉ có các Nhà Phát triển mới có thể thay đổi Sprint Backlog trong Sprint. Sprint Backlog là một bức tranh thời gian thực về công việc mà các Nhà Phát triển lên kế hoạch để hoàn thành trong Sprint và nó cơ bản thuộc về các Nhà Phát triển

 

Phần tăng trưởng của Sprint Backlog

Phần tăng trưởng là phần sản phẩm Nhóm Phát triển tạo ra cuối mỗi Sprint.

Phần tăng trưởng của Sprint Backlog cần có các đặc điểm sau:

 • Sử dụng được: Tính năng đạt được sau mỗi Sprint là thật và sử dụng được ngay chứ không chỉ là một bản thiết kế hay một bản mẫu.
 • Có khả năng chuyển giao được: Phần tăng trưởng ở cuối mỗi Sprint cần phải có khả năng chuyển giao được. Điều này không có nghĩa là nó phải lập tức được chuyển giao ngay, mà có nghĩa là nó đạt được trạng thái sẵn sàng chuyển giao.
 • Hoàn thành: Phần tăng trưởng phải tuân thủ theo Định nghĩa Hoàn thành đã được thống nhất trước đó.

 

Ý nghĩa của Phần tăng trưởng:

 • Sớm có được phản hồi: Các phản hồi này sẽ được ghi nhận để đưa ra những điều chỉnh cho sản phẩm nếu cần thiết.
 • Sớm thu được giá trị: Chúng ta sớm thấy được giá trị của sản phẩm và giá trị này cũng đến tay người dùng sớm hơn.
 • Tăng minh bạch: Sau những khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã có được những sản phẩm thực sự “hoàn thành” mà tất mọi người đều có thể nhìn thấy được, tương tác được.
 • Giảm rủi ro: Phần tăng trưởng giúp giảm thiểu rủi ro, xét về cả mặt kinh doanh lẫn kỹ thuật.

1 Sprint tốt cần thể hiện qua Sprint Backlog với danh sách công việc được hoàn thành với kết quả tốt. Do đó hãy Agile ngay từ khi lên Sprint Backlog để nhóm của bạn đạt được mục tiêu chung nhanh nhất nhé!