Scrum hoạt động như thế nào?

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm được đề cập bao gồm:

phản hồi

Has one comment to “Scrum hoạt động như thế nào?”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.