Scrum hoạt động như thế nào?

Scrum hoạt động như thế nào?


Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm được đề cập bao gồm:

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Nếu bạn chưa biết về Scrum, hãy xem hai video sau để có hiểu biết tổng quan về Scrum: Agile và Scrum là gì? và Scrum hoạt động như thế nào? […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *