Các bên liên quan

06/04/2016

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau. Ví dụ các bên liên quan của một dự án thương mại điện tử của một công […]