Khung thời gian

06/04/2016

Khung thời gian (time box) là một khoảng thời gian không được kéo dài hơn vì bất cứ lý do nào. Khi làm việc trong khung thời gian chúng ta giữ được sự tập trung cao nhất. Tất cả các sự kiện trong Scrum đều được đóng khung thời gian: Sprint không được kéo dài cũng không […]