Lập trình cặp

07/04/2016

Lập trình cặp (Pair Programming) là một cách phát triển phần mềm, ở đó hai nhà phát triển cùng làm việc trên chỉ một máy tính, một người lái (driver), một người làm hoa tiêu (navigator). Người lái tập trung vào sách lước – viết cho mã nguồn chạy được, hoa tiêu tập trung vào chiến lược […]