BDD – Phát triển hướng hành vi là gì

07/04/2016

BDD (Behaviour Driven Development – Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau: Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story để biết được giá trị kinh doanh của mỗi user story. “Tư duy từ ngoài vào”, tức là chỉ […]

TDD – Phát triển hướng kiểm thử là gì?

07/04/2016

TDD (Test Driven Development – Phát triển Hướng Kiểm thử) là một phương pháp phát triển phần mềm mà các hoạt động lập trình, kiểm thử và thiết kế được đan xen vào nhau. Quy tắc của TDD: Viết một kiểm thử đơn vị để mô tả một mặt của chương trình, kiểm thử vừa viết […]