Các kỹ thuật Agile

07/04/2016

Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là những kỹ thuật thực hành. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường có những kỹ thuật khác nhau để áp dụng. Agile có rất nhiều những kỹ […]

ATDD – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận

07/04/2016

ATDD (Acceptance Test Driven Development – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp lý tưởng thì khách hàng hoặc PO hoặc chuyển gia nghiệp vụ là người viết các kiểm thử chấp […]

BDD – Phát triển hướng hành vi

07/04/2016

BDD (Behaviour Driven Development – Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau: Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story để biết được giá trị kinh doanh của mỗi user story. “Tư duy từ ngoài vào”, tức là chỉ […]

Lean Software Development

06/04/2016

Lean Software Development (Phát triển Phần mềm Tinh gọn) là hình thức áp dụng Lean Manufacturing (Sản xuất Tinh gọn) cho lĩnh vực phát triển phần mềm. Thuận ngữ Lean Software Development có nguồn gốc từ một cuốn sách cùng tên của Mary Poppendieck và Tom Poppendieck. Cuốn sách diễn dịch lại tư duy Tinh […]

Kanban

06/04/2016

Kanban là một phương pháp Agile dựa trên Phương  thức Sản xuất Toyota với bốn nguyên lý: Trực quan hóa công việc Bảng Kanban là công cụ để trực quan hóa công việc. Bảng Kanban bao gồm các cột tương ứng với trạng thái của công việc. Mỗi công việc khi ở trạng thái nào thì được […]

User Story

06/04/2016

User Story là một tài liệu sơ giản về yêu cầu sản phẩm với góc nhìn người dùng. Thông thường, User Story do khách hàng, hoặc đại điện của khách hàng viết, tuy nhiên nếu có sự cộng tác của Nhóm Phát triển thì nhóm và khách hàng sẽ có sự chia sẻ hiểu biết […]

Ước tính linh hoạt

06/04/2016

Ước tính linh hoạt (agile estimation) là ước tính tương đối giữa các hạng mục khác nhau. Ước tính linh hoạt không phải để đưa ra các con số chính xác về công sức để hoàn thành mỗi hạng mục như 2 ngày hay 18 giờ. Ví dụ, dự án phát triển website có các […]

Làm mịn Product Backlog

06/04/2016

Việc làm mịn Product Backlog là hoạt động thêm vào các chi tiết, ước lượng, và trình tự của các hạng mục trong Product Backlog. Đây là quá trình liên tục, theo đó Product Owner và Nhóm Phát triển thảo luận về các chi tiết của từng hạng mục. Trong suốt quá trình làm mịn này, […]

Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt

06/04/2016

Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (gọi tắt là Tuyên ngôn Agile) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao: CÁ NHÂN VÀ TƯƠNG TÁC hơn là quy trình và công cụ PHẦN MỀM CHẠY TỐT hơn là […]

Các bên liên quan

06/04/2016

Bên liên quan (stakeholder) của dự án, sản phẩm là những người / nhóm nguời có quyền lợi đối với việc triển khai dự án. Họ có ảnh hưởng tới dự án, sản phẩm ở những phạm vi khác nhau. Ví dụ các bên liên quan của một dự án thương mại điện tử của một công […]