ATDD – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận

ATDD (Acceptance Test Driven Development – Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận) là một phương pháp phát triển tương tự như TDD. ATDD sử dụng những kiểm thử chấp nhận tự động. Trong trường hợp lý tưởng thì khách hàng hoặc PO hoặc chuyển gia nghiệp vụ là người viết các kiểm thử chấp nhận và nhóm phát triển chỉ cần vượt qua các kiểm thử này để hoàn thành sản phẩm.