BDD – Phát triển hướng hành vi

BDD (Behaviour Driven Development – Phát triển hướng hành vi) là phương pháp phát triển phần mềm kế thừa từ TDD và ATDD. BDD thêm vào những phương pháp sau:

  • Áp dụng kỹ thuật 5 WHY vào mỗi user story để biết được giá trị kinh doanh của mỗi user story.
  • “Tư duy từ ngoài vào”, tức là chỉ cài đặt những hành vi mang lại giá trị kinh doanh để giảm thiểu lãng phí.
  • Mô tả hành vi theo một loại ngôn ngữ mà cả chuyên gia nghiệp vụ, kiểm thử viên và nhà phát triển có thể giao tiếp được với nhau.

Có nhiều nền tảng khác nhau hỗ trợ ở những ngôn ngữ khác nhau như: