Khung thời gian

Khung thời gian (time box) là một khoảng thời gian không được kéo dài hơn vì bất cứ lý do nào. Khi làm việc trong khung thời gian chúng ta giữ được sự tập trung cao nhất.

Tất cả các sự kiện trong Scrum đều được đóng khung thời gian:

  • Sprint không được kéo dài cũng không co ngắn dù bạn có không hoàn thành tất cả các hạng mục công việc của Sprint hoặc đã hoàn thành trước thời hạn. Điều này đảm bảo nhóm Scrum làm việc theo nhịp, theo thói quen, một yếu tố giúp nhóm làm việc hiệu quả.
  • Scrum Hằng ngày phải diễn ra trong khoảng 15 phút. Mọi người phải nói ngắn ngọn dễ hiểu, theo đúng định dạng và không được thảo luận vì sẽ hết thời gian 15 phút.
  • Lập kế hoạch Sprint, Sơ kết SprintCải tiến Sprint cũng được giới hạn thời gian tùy thuộc vào độ dài của Sprint.

Kỹ thuật Pomodoro trong công việc cá nhân cũng áp dụng khung thời gian để tăng sự tập trung và năng suất.