SAFe – khung làm việc cho Scrum với qui mô lớn

SAFe, được viết tắt của cụm từ Scaled Agile Framework (Khung làm việc Agile Mở rộng), giúp các doanh nghiệp giải quyết các thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp phần mềm doanh nghiệp và các hệ thống trong thời gian chờ ổn định ngắn nhất. SAFe có một nền tảng tri thức trực tuyến, được cung cấp tự do về các mô hình thành công đã được chứng minh, để mọi người xây dựng các phần mềm và hệ thống quan trọng nhất thế giới. SAFe đồng bộ các căn chỉnh, cộng tác và chuyển giao cho nhiều đội Agile. Nhờ khả năng mở rộng và cấu hình, SAFe cho phép mỗi tổ chức thích ứng với các nhu cầu của họ. Nó hỗ trợ các giải pháp mở rộng cho những quy mô nhỏ hơn với 50-125 thành viên cũng như những hệ thống phức tạp đòi hỏi hàng ngàn người. Hàm chứa một khối lượng tri thức lớn, SAFe mô tả các vai trò, trách nhiệm, tạo tác và các hành động cần thiết để triển khai Lean-Agile. Tìm hiểu thêm về SAFe tại trang web: https://www.scaledagileframework.com.