Bước 1:

Nhận yêu cầu -> Khảo sát nhu cầu phát triển năng lực


Bước 2: Tư vấn


Bước 3: Lập kế hoạch huấn luyện


Bước 4: Triển khai theo dõi và điều chỉnh


Bước 5: Đánh giá và chuyển tiếp


 CÁC ĐƠN VỊ TỪNG COACHING