Bước 1:

Nhận yêu cầu -> Khảo sát nhu cầu phát triển năng lực

Bước 2: Tư vấn

Bước 3: Lập kế hoạch huấn luyện

Bước 4: Triển khai theo dõi và điều chỉnh

Bước 5: Đánh giá và chuyển tiếp

 CÁC ĐƠN VỊ TỪNG COACHING