ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN

Tài liệu dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo đang gặp vấn đề trong đánh giá hiệu suất nhân viên: 

– Chưa có phương pháp đánh giá bài bản.

– Không có hệ thống đo nhất quán.

– Không khuyến khích, tạo động lực được cho nhân viên.

– Tiêu chí đánh giá không rõ ràng, không bao quát.

– Đánh giá chủ quan, thiếu kỹ năng, không linh hoạt.