Agile Project Management

Agile Project Management
| Tp. Hồ Chí Minh |

Event Overview

Đây là một khóa đào tạo Quản lý dự án thực tế theo Agile, tập trung trang bị cho bạn các kỹ năng Agile dễ tiếp cận và thích nghi. Mục tiêu của khoá học là cung cấp nền tảng tư duy và công cụ hữu hiệu để nhà quản trị lãnh đạo các dự án phức tạp đi tới thành công.
Với thời lượng trên 30 giờ, bạn sẽ tìm hiểu về các yếu tố cần thiết của quản lý dự án theo Agile hiệu quả. Khoá học được xây dựng dựa trên khung kiến thức PMI-ACP của Project Management Institute, Scrum Framework trong quản trị dự án với các chủ đề Khung sườn cho một dự án hiệu quả (Scrum Framwork), Lập và thực thi kế hoạch, Quản lý dự án phức tạp, Quản lý rủi ro và thích ứng với tính bất định.