Bài tập này giúp bạn làm quen và luyện tập trước khi thi lấy PSM1 (scrum.org). Với 80 câu hỏi ngẫu nhiên bằng tiếng Anh, bạn có thể luyện tập với số lần tùy ý và kiểm tra lại kết quả của mình.

Với PSM1 bạn sẽ có 60 phút với 80 câu hỏi (tương tự như trong bài luyện  tập này), điểm đạt là 85% số điểm tối đa trở lên. Kết quả thi sẽ được gửi vào email của bạn.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào…