Mẫu Product Backlog trên Excel

Product Owner tạo ra Product Backlog chứa các yêu cầu của sản phẩm với các hạng mục được sắp theo thứ tự ưu tiên. Nhóm Phát triển sẽ hiện thực hóa dần các yêu cầu của Product Owner với sự lặp đi lặp lại các giai đoạn nước rút từ 1 đến 4 tuần làm việc (gọi là Sprint) với đầu vào là các hạng mục trong Product Backlog, đầu ra là các gói sản phẩm hoàn chỉnh có thể chuyển giao được (Potentially Shippable Product Increment). Trước khi cả nhóm cùng đua nước rút trong Sprint, Nhóm Phát triển cùng họp với Product Owner để lập kế hoạch cho từng Sprint. Kết quả của buổi lập kế hoạch (theo cách làm của Scrum) là Sprint Backlog chứa các công việc cần làm trong suốt một Sprint. Trong quá trình phát triển, nhóm sẽ cập nhật Sprint Backlog và họp hằng ngày (Daily Scrum) để chia sẻ tiến độ công việc, tái lập kế hoạch và trao đổi về các vướng mắc trong quá trình làm việc cùng nhau.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại (*)