Agipedia

eduScrum là gì?

eduScrum được phát triển từ khung làm việc Scrum dành cho giáo dục đào tạo ở bậc Trung học/Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp. Scrum là một khung làm việc được mô tả để mọi người…