Agipedia

Các kỹ thuật Agile

Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là những kỹ thuật thực hành. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường…

Refactor - tái cấu trúc mã nguồn

Tái cấu trúc (refactor) là thay đổi ở cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi hành vi với bên ngoài của hệ thống.Cải tiến là một quá trình cơ học, hình thức và trong nhiều trường hợp rất…