Để Agile thất bại: 20 hướng dẫn giúp bạn tránh xa thành công

de agile that bai

Các nội dung chính:

  1. Các vấn đề quản lý
  2. Các vấn đề về nhóm
  3. Các vấn đề về Product Owner
  4. Các vấn đề về quy trình

Hiện nay, các quy trình Agile đã được chấp nhận là những giải pháp thay thế hiệu quả cho các quy trình phát triển phần mềm truyền thống. Hầu hết những người áp dụng Agile đã thấy được những ích lợi của việc chuyển giao nhanh hơn, chất lượng cao hơn, sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng, v.v…

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Chức vụ (*)

Số điện thoại