Tương lai ngành gia công phần mềm

Xu hướng ngành gia công phần mềm tiếp nhận các công nghệ đột phá vẫn còn. Tuy nhiên, tác động từ COVID-19 đang báo hiệu sự quay trở lại những điều cơ bản: nâng cao giá trị và giảm chi phí, với trọng tâm mới là quản lý rủi ro.

Báo cáo Khảo sát về Gia công phần mềm Toàn cầu mới nhất do Deloitte thực hiện cung cấp cái nhìn sơ lược về cách các chiến lược mới nhất đang định hình lại ngành gia công phần mềm, cả nhà cung cấp và khách hàng.

Xem chi tiết báo cáo: Deloitte Global Outsourcing Survey 2020