Kiểm thử Chấp nhận (acceptance test) được tạo ra từ user story (yêu cầu người dùng). Trong một phân đoạn, những user story được chọn trong buổi họp lập kế hoạch phân đoạn sẽ được chuyển thành các kiểm thử chấp nhận. Khách hàng xác định kịch bản để kiểm thử xem một user story đã được triển khai đúng chưa. Mỗi user story có thể có một hay nhiều kiểm thử chấp nhận, hoặc bất cứ điều gì để có thể đảm bảo các tính năng hoạt động tốt.

Kiểm thử chấp nhận là kiểm thử hệ thống hộp đen (black box). Mỗi một kiểm thử chấp nhận đại diện cho một số kết quả được mong đợi từ hệ thống. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các kiểm thử chấp nhận và xem xét kết quả để quyết định kiểm thử thất bại nào có độ ưu tiên cao nhất. Kiểm thử chấp nhận cũng được sử dụng như kiểm thử hồi quy trước khi một sản phẩm được phát hành.

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE