SAFe - khung làm việc cho Scrum với qui mô lớn

SAFe, được viết tắt của cụm từ Scaled Agile Framework (Khung làm việc Agile Mở rộng), giúp các doanh nghiệp giải quyết các thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp phần mềm doanh…

Scrum of Scrums

Scrum of Scrums (Scrum của các Scrum) là một kỹ thuật để triển khai Scrum cho những nhóm lớn (hơn mười người), bằng việc chia các nhóm thành những đội Agile gồm từ 5-10 thành viên. Sau mỗi buổi…

Story mapping

Story mapping là việc sắp xếp các User story theo hai khía cạnh độc lập. “Bản đồ” sắp xếp các hoạt động của người dùng theo trục hoành với trật tự thô về độ ưu tiên (hoặc “trật…

Design Thinking

  Design Thinking (Tư duy Thiết kế) là cách tiếp cận con người-làm trung tâm để đổi mới việc tìm kiếm cách tích hợp nhu cầu của con người, khả năng về công nghệ, và các yêu cầu cho…

Lean Startup

Lean Startup (Khởi nghiệp Tinh gọn) là một phương pháp luận để phát triển các doanh nghiệp và sản phẩm dựa trên giả thuyết rằng nếu các công ty đầu tư thời gian của họ theo cách lặp đi…